Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Sopocie

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 im Tadeusza Kościuszki
ul. J.J. Haffnera 55, 81-715 Sopot
email: sekretariat@sp7.sopot.pl

telefon 58 551 01 11

Inspektor Ochrony Danych

Sabina Baczyńska, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pokój nr 9
email: rodo@ckusopot.pl /

tel. 58 551 00 11 wew. 46

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny wobec uczniów:
  – działalność edukacyjna w formie dziennej
  – prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – rekrutacja, ewidencje, egzaminy, świadectwa ukończenia nauki
  – prowadzenie kart bibliotecznych
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadkach realizacji umowy
 • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO gdy realizujemy obowiązki i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych
 • W pozostałych przypadkach Twoje dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów, udostępniania twoich prac autorskich.
Planowany okres przechowywania danych Tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (Instrukcja kancelaryjna i archiwalna) lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres przedawnienia roszczeń, realizacja projektu.
Twoje prawa Masz prawo do:
– dobrowolności podania swoich danych osobowych
– dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
– wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
– przenosić swoje dane do innego administratora
– cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
– wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
Udostępnianie danych innym podmiotom UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Przykładem takich Instytucji jest np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Sopot, Policja.
Przekazywanie danych do państw trzecich NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Powierzanie przetwarzania danych Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie
pisemnej UMOWY POWIERZENIA.
Profilowanie Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Słowniczek :

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 2. DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:
  zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, fax 22 531 03 01, infolinia telefon – 606-950-000.
 5. PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji. 

 

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 7 im Tadeusza Kościuszki w Sopocie.

Dane kontaktowe

Adres

Adres email

Telefon

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 7

ul. J.J. Haffnera 55,
81-715 Sopot

sekretariat@sp7.sopot.pl

58 551-01-11

Inspektor Ochrony Danych

Sabina Baczyńska
ul. Tadeusza Kościuszki 22-24,
81-704 Sopot –
pokój nr 9

rodo@ckusopot.pl

58 551 00 11 wew. 46

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, zgodnie z przepisami:
  – Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000)
  – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia RODO
 2. Monitoring złożony jest z czterdziestu dwóch całodobowych kamer  (obejmujących wizję, bez głosu), o podanym poniżej zasięgu:
  a) miejsca zewnętrzne:
  – budynek pływalni (szt. 1)
  – boisko szkolne (sztuk 2)
  – wejście do szkoły od ul Haffnera (szt.3 )
  – wejście do szkoły od ul Goyki (szt.2)
  – wejście do szkoły od strony boisk (szt.2)
  – plac zabaw od ul. Goyki (sztuk 3)
  b) miejsca wewnątrz budynku
  – szatnia (sztuk 3)
  – wejście do szkoły (parter) (szt. 1)
  – wejście do szkoły (szatnia) (szt. 1)
  – hol - parter (szt.5)
  – hol – pierwsze piętro (szt.6)
  – hol – drugie piętro (szt.6)
  – hala sportowa hol - parter (szt.3)
  – hala sportowa hol – pierwsze piętro (szt.3)
  – hala sportowa hol – antresola (szt.1)
 3. Dane osobowe przechowywane są przez dwa tygodnie od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Informacje z monitoringu mogą być wykorzystane jedynie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Wstęp na teren monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu w zakresie wskazanym w pkt. 2. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak możliwości przebywania na terenie monitorowanym.
 8. Zapisy z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny